لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب! +تصاویر

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 23 مارس 2017
لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب! +تصاویر

لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب

لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب

فیلم سینمایی رگ خواب به کارگردانی حمید نعمت الله با حضور عوامل این فیلم در دانشگاه امیرکبیر برای دانشجویان اکران و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

12195 uy3mff000xjyirqut99 لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب! +تصاویر
لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب
8634b 9bxvoosoj60rnw4dnxa3 لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب! +تصاویر
لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب
b17f4 206vnzdfdn2ok3wsiu8i لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب! +تصاویر
لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب
5c75c 9vnyenyqkmhq06a1r60f لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب! +تصاویر

05a43 l2kwobxf40btspalqfn لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب! +تصاویر
لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب
04b08 owzk96c8uc6joc5h055i لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب! +تصاویر

e56c8 1571isxhs74l81tv6zy4 لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب! +تصاویر

لیلا حاتمی در مراسم اکران و نقد فیلم رگ خواب

تالار خبر

اخبار مرتبط:

لیلا حاتمی و علی مصفا : ما کار خودمان را می کنیم ! +تصاویر

واکنش هماهنگ و جالب علی مصفا و لیلا حاتمی / عکس

لیلا حاتمی و لیلی رشیدی از کودکی تا بزرگسالی در کنارهم+تصاویر

لباس پوشیدن به سبک لیلا حاتمی و خانواده +تصاویر

لیلا حاتمی با شلواری عجیب در جشنواره فیلم فجر سوژه شد! +تصاویر

Article source: http://www.persianv.com/preview/372811.php

تعبیر خواب تسبیح

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 23 مارس 2017

تعبیر دیدن تسبیح در خواب چیست؟

d54e7 rosary تعبیر خواب تسبیح

دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که…

کشش مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید. داشتن تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همین علت وقتی در خواب ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ریزد. اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دستتان می رود. اگر در خواب ببینید که دانه های تسبیح را نخ می کنید به کاری توفیق می یابید که به دقت و تیزهوشی نیاز دارد و نتیجه آن کاری است بزرگ و منظم. اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می دهید.

در صورتی که تعبیر خواب تسبیح پاسخگوی خواب شما نیست لطفاً خواب خود را در قسمت نظرات بیان کنید.

Article source: http://www.alamto.com/sleep/dream-interpretation-rosary

تعبیر نان در خواب دیدن

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 23 مارس 2017

نان در خواب دیدن از تعابیر گوناگون:

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن نان در خواب چهاروجه است.

اول: عیش خوش.

دوم: مال حلال.

سوم: ولایت.

چهارم: خیر و برکت.

 

محمد بن سیرین گوید :

دیدن نان‏هاى پاکیزه در خواب، دلیل خرمى است.

اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود.

اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال.

اگر نان به کسى داد، دلیل که راحتى به وى رساند.

 

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «۳۶»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «۴۱»

دیدن نان سفید روزی حلال باشد

 

حضرت دانیال گوید :

اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد.

اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد

 

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.

 

جابر مغربی گوید :

دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری

و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود

و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است

و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود.

اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

نان

دیدن نان : موفقیت در امور

خریدن : بهره بردن، استفاده

خوردن :دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

خوردن نان سیاه : بدبختی

خوردن نان گرم : بیماری

خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید

خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید

نان پختن : موفقیت

حمل کردن نان : ضرر و زیان

نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

 

مولف گوید :

خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال وخورمی می باشد در صورتی که گرم و تازه باشد

 

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .

دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .

دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .

اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .

اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى دقت زیادى انجام مى‏دهید.

اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید.

اگر خواب ببینید که نان چاودار مى‏خورید، بیانگر آن است که‏ از زندگى خود راضى هستید.

 

لیلا برایت می گوید :

دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ى کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که نان شیرینى مى‏خورید، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب خرده های نان : یک هدیه دریافت می کنید

شما نان می پزید : موفقیت و شانس به شما نزدیک می شود .

شما نان می خورید : دوستان به شما کمک خواهند کرد .

نان گرم : خوشبختی

نان بیات : دردسر و ناامیدی در خانواده

یک تکه نان بسیار سفت : آسایش و شادمانی

مقدار زیادی نان دارید : افتخار و احترام

شما نان می خرید : شانس

نان سفید می خورید : منفعت بزرگی نصیبتان خواهد شد .

نان قهوه ای : رضایت

نان سیاه : ضرر در کار

تعداد زیادی نان حمل می کنید : صدمات مالی خواهید دید .

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن نان سفید، بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نانهای سفید، بهترین آنها را انتخاب میکند، پاکترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب میکند. اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم، نان توزیع میکند و خود طالب علم باشد، به علم موردنیاز خود دست مییابد و اگر واعظ باشد، پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر میشود. اگر کسی ببیند که مردهای به او نان میدهد، به ملک و ثروت میرسد. همچنین دیدن نان برای افراد مجرّد بر ازدواج دلالت دارد و نان بزرگ، نشاندهندهی روزی فراوان است. نان، بر از بین رفتن غم و اندوه نیز، دلالت دارد. نان گرم و تازه، بر رزق و روزی؛ نان بیات و مانده، بر تباهی دین یا تباهی احوال همسر دلالت دارد.

Article source: http://www.irannaz.com/bread-in-a-dream-interpretation.html

آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Starting Out

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 23 مارس 2017

آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Starting Out را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Starting Out

یکی از سری آموزش هایی که بر روی وبسایت کاردوآنلاین منتشر می شود مجموعه های ویدئویی و غیر ویدئویی منتشر شده از سمت قسمت آموزش زبان انگلیسی British Council می باشد. ما در گروه کاردوآنلاین سعی کرده ایم که تمامی این مجموعه ها به زبان آموزان ایرانی معرفی و لینک های دانلود آرشیوهای آنها را در اختیارشان قرار دهیم. پیش از، آموزش های متنوعی از این موسسه را بر روی سایت کاردوانلاین منتشر کرده ایم. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین، آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Starting Out را قرار داده ایم.

نکته ی بسیار مهم این که با توجه به حجم زیاد این مجموعه و به روز رسانی های مکرر از آپلود همه ی فایل ها بر روی سایت صرف نظر کرده ایم. به منظور دریافت کامل ترین و به روزترین آرشیو این مجموعه ها از گزینه ی خرید پستی در پایین این پست استفاده کنید.

محتویات

 • دانلود رایگان آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Starting Out

c2e51 download button آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Starting Out

خرید پستی به روزترین و کامل ترین آرشیو آموزش زبان انگلیسی British Council

abbd1 online purchase آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Starting Out

Related Posts

Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-british-council-starting-out/

آکادمی آیلتس الفبا | آموزش تضمینی آیلتس

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 22 مارس 2017

مهمترین مساله در بحث تلفظ داشتن بیانی شفاف و روشن در بکار گیری اواهای مختلف هر زبان است . این اواها می بایست از لحاظ نحوه تولید و کیفیت اوایی با اصول (phonetics )یا سیستم تولید و دریافت اواها به صورت استاندارد انطباق داشته باشد.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

Article source: http://alefbanovin.com/

آیلتس چیست؟ | British Council

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 22 مارس 2017

آزمون آیلتس پراستفاده ترین آزمون مهارت سنجی زبان انگلیسی است. در سال پیش دو میلیون آزمون آیلتس برگزار شده است.

شرکت در آزمون آیلتس راهگشای فرصت های بسیاری است. مدرک آیلتس برای زندگی، تحصیل و کار در ۱۳۵ کشور جهان به کار می آید. بیش از ۸۰۰۰ سازمان، شامل موسسات دولتی، آموزشی و شغلی – از جمله بیش از ۳۰۰۰ موسسه و دوره آموزشی در ایالات متحده آمریکا – پذیرای مدرک آیلتس هستند. همچنین مدرک آیلتس در کشورهایی که در امور مهاجرین از آن استفاده می کنند، تنها مدرک مورد قبول برای مهاجرت به حساب می آید.

آزمون آیلتس طراحی شده است تا به شما کمک کند از زبان انگلیسی در زندگی جدید خود خارج از ایران استفاده کنید. در زمانی کمتر از سه ساعت، این آزمون مهارت‌های شما را در گوش دادن، خواندن، نوشتن و مکالمه می سنجد. بهترین روش برای سنجش مهارت‌های مکالمه، صحبت رو در روست و آیلتس یکی از شناخته‌شده‌ترین آزمون‌هایی است که از روش مکالمه رو در رو برای سنجش مهارت‌های ارتباطی استفاده می کند.

این آزمون که توسط متخصصین آزمون های زبان  در سرتاسر جهان طراحی شده، به شما تصویری دقیق و عادلانه از مهارت های زبان انگلیسی تان می دهد.

شورای فرهنگی بریتانیا(بریتیش کانسیل) بیش از ۷۵ سال تجربه در آموزش و سنجش زبان انگلیسی دارد. ما به شهروندان بیش از ۱۳۰ کشور کمک کرده‌ا‌‌یم تا مدرک رسمی زبان انگلیسی بگیرند و از فرصت‌های زندگی خود بهره بیشتری ببرند.

Article source: https://iran.britishcouncil.org/Exams/IELTS/What-is-IELTS

مرکز زبان انگلیسی کودکان رنگین کمان

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 22 مارس 2017

کاربران آنلاین :

بازدید کل :
۴۵۵,۳۷۲,۴۴۹

بازدید دیروز سایت :
۳۱۹,۶۸۵

بازدید دیروز موبایل :
۹۴,۵۰۰

Article source: https://bartarinha.com/ad/25723/مرکز_زبان_انگلیسی_کودکان_رنگین_کمان

نمونه سوالات تولیمو و تافل | TOEFL iBT | آزمون GRE منابع و …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 22 مارس 2017
نمونه سوالات تولیمو و تافل | TOEFL iBT | آزمون GRE منابع و ...
 • b9486 dummy نمونه سوالات تولیمو و تافل | TOEFL iBT | آزمون GRE منابع و ...

  منابع و نمونه سوالات آزمون‌های زبان انگلیسی پیشرفته

  همین حالا دانلود کنید!b9486 dummy نمونه سوالات تولیمو و تافل | TOEFL iBT | آزمون GRE منابع و ...b9486 dummy نمونه سوالات تولیمو و تافل | TOEFL iBT | آزمون GRE منابع و ...b9486 dummy نمونه سوالات تولیمو و تافل | TOEFL iBT | آزمون GRE منابع و ...همین حالا دانلود کنید!همین حالا دانلود کنید!

 • Article source: http://iranibt.com/

  دانلود نرم افزار آموزش زبان کودکان | کاملترین مرجع آموزش …

  نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 21 مارس 2017

  d804d dolphin post دانلود نرم افزار آموزش زبان کودکان | کاملترین مرجع آموزش ...

   قابلیتهای اپلیکیشن جامع آموزش زبان دلفین (مخصوص اندروید)


  شامل زبانهای مختلف از جمله : انگلیسی ، آلمانی، فرانسوی (در حال تکمیل)


  امکان دانلود، نصب و استفاده از محصولات آموزشی متنوع از زبانهای مختلف.


  با قابلیت هایلات هوشمند، متن ها را همراه با صوت آنها به راحتی و بدون سردرگمی مطالعه کنید.


   پشتیبانی قوی و بروزرسانی های متعدد


  همراه با دو اپلیکیشن مجزا دیکشنری و جعبه لایتنر


  نمایش دیکشنری (انگلیسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی) با زدن روی هر کلمه


  و امکانات بی شمار دیگر…

  برای اطلاعات بیشتر و نصب رایگان این اپلیکیشن بر روی دکمه زیر کلیک کنید :

  هم اکنون رایگان نصب کنید

  Article source: http://saiau.ir/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/

  آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Shakespeare

  نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 20 مارس 2017

  آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Shakespeare را در این قسمت از مرکز دانلود منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین به شما تقدیم می کنیم.

  آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Shakespeare

  یکی از سری آموزش هایی که بر روی وبسایت کاردوآنلاین منتشر می شود مجموعه های ویدئویی و غیر ویدئویی منتشر شده از سمت قسمت آموزش زبان انگلیسی British Council می باشد. ما در گروه کاردوآنلاین سعی کرده ایم که تمامی این مجموعه ها به زبان آموزان ایرانی معرفی و لینک های دانلود آرشیوهای آنها را در اختیارشان قرار دهیم. پیش از، آموزش های متنوعی از این موسسه را بر روی سایت کاردوانلاین منتشر کرده ایم. در این قسمت از سایت کاردوآنلاین، آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Shakespeare را قرار داده ایم.

  نکته ی بسیار مهم این که با توجه به حجم زیاد این مجموعه و به روز رسانی های مکرر از آپلود همه ی فایل ها بر روی سایت صرف نظر کرده ایم. به منظور دریافت کامل ترین و به روزترین آرشیو این مجموعه ها از گزینه ی خرید پستی در پایین این پست استفاده کنید.

  محتویات

  • دانلود رایگان آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Shakespeare

  126d3 download button آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Shakespeare

  خرید پستی به روزترین و کامل ترین آرشیو آموزش زبان انگلیسی British Council

  126d3 online purchase آموزش ویدئویی زبان انگلیسی British Council Shakespeare

  Related Posts

  Article source: http://www.kardoonline.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-british-council-shakespeare/