افعال دو کلمه ای / دو قسمتی در زبان انگلیسی با معنی و مثال …

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 17 مارس 2018

افعال دو کلمه ای (دو قسمتی) در انگلیسی

خیلی اوقات در زبان انگلیسی به همراه یک فعل از حرف اضافه نیز استفاده می شود که برخی از آنها افعال چند بخشی جدا شدنی و برخی دیگر افعال چند قسمتی جدا نشدنی هستند، به این گونه افعال افعال مرکب یا افعال چند بخشی (Phrasal Verbs) می گویند.

افعال چند بخشی جدا شدنی (separable phrasal verbs)

در صورتی که افعال چند کلمه ای جزء افعال لازم (intransitive verbs) باشند اسم یا ضمیر همیشه باید بعد از حروف اضافه بیاید. به مثال های زیر توجه کنید:

He fell off a ladder (He fell a ladder off)

او از نردبان سقوط کرد

Hurry up! Get in a automobile (Hurry up! Get a automobile in)

عجله کن! سوار ماشین شو

در مثال های بالا به این دلیل که افعال ترکیبی جزء افعال لازم می باشند آنها را قبل از اسم بکار بردیم.

افعال چند بخشی جدا نشدنی (inseparable phrasal verbs)

اگر مفعول به صورت اسم باشد می توانیم آن (اسم) را هم قبل از حرف اضافه بکار ببریم و هم بعد از حرف اضافه، ولی اگر مفعول به صورت ضمیر مفعولی بود حتما باید آن را قبل از حرف اضافه بکار برد.

مثال:

Please turn a light off

یا

Please turn off a light

لطفا چراغ را خاموش کن

همانطور که مشاهده می کنید چون مفعول (the light) به صورت اسم است ما می توانیم آن را هم بعد از حرف اضافه استفاده کنیم و هم قبل از حرف اضافه.

The TV is bothering me, Please spin it off (The TV is bothering me, Please spin off it)

همانطور که می بینید در این مثال ما از یک ضمیر استفاده کردیم و باید آن را فقط قبل از حرف اضافه استفاده کنیم.

افعال دو کلمه ای (دو قسمتی) در انگلیسی

در این پست ما لیستی کامل از افعال چند قسمتی یا مرکب رایج در انگلیسی را قرار داده ایم. به همراه این افعال معنی فارسی و مثال آنها نیز ارائه شده است.

 

اختصارات استفاده شده در فهرست افعال دوکلمه ای:

sb = somebody

sth = something


Back up

حمایت کردن

His family kept backing him up even after his failure

خانواده اش حتی بعد از شکستش به حمایت کردن او ادامه دادند


Blow up

منفجر شدن

The automobile blew up after it strike a train

ماشین بعد از اینکه به قطار خورد منفجر شد


Blow sth up

(چیزی را) باد کردن

We have to blow 20 balloons up for a birthday party

ما باید 30 بادکنک را برای جشن تولد باد کنیم


Break down

خراب شدن

My automobile broke down nearby Manchester

ماشینم نزدیک منچستر خراب شد


Break up

(از همدیگر) جدا شدن

Marry and his beloved broke up

ماری و دوستش از همدیگر جدا شدند


Break out

فرار کردن

The restrained broke out of jail when a guards were asleep

زندانی موقعی که نگهبان ها خواب بودند فرار کرد


Bring sth up

(چیزی را) مطرح کردن

Jack brought up a emanate of a financial problems of a association in a meeting

جک مشکلات مالی شرک را در جلسه مطرح کرد


Bring up

بزرگ کردن، تربیت کردن

His uncle brought him up after his relatives died

عمویش او را بعد از اینکه والدینش مردند بزرگ کرد


Buckle up

کمربند ایمنی خود را بستن

Don’t forget to buckle up before driving

یادت نره قبل از رانندگی کمربندت را ببندی


Call off

لغو کردن

If it keeps raining, we will call a diversion off

اگر باران ادامه پیدا کند ما بازی را لغو خواهیم کرد


Call sb up

(با کسی) تماس گرفتن

As shortly as we arrive in London we’ll call we up

به محض اینکه به لندن برسیم باهات تماس می گیریم


Calm down

آرام شدن

You’re too angry. Your need to calm down before we drive

تو بیش از حد عصبانی هستی. قبل از اینکه بخواهی رانندگی کنی باید آرام شوی


Catch up

رسیدن به

however we try, I’ll catch up with you

هر چقدر که تلاش کنی من بهت می رسم


Check in

وارد شدن، ثبت کردن اطلاعات، در فرودگاه حاضر بودن

Passengers are compulsory to check in an hour before a flight

مسافران باید یک ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشند.

To get a room in a hotel we should check in first

جهت گرفتن یک اتاق در هتل ما شما ابتدا باید اطلاعات خود را ثبت کنید


Check out

ترک کردن (هتل)

You might check out of a hotel by 3:00 pm

شما باید هتل را تا ساعت 3 بعداظهر ترک کنید.


Cheer up

خوشحال شدن

He cheered up when he listened a news

وقتی او خبر را شنید خوشحال شد


Cheer sb up

(کسی را) خوشحال کردن

He was unhappy so we hold a celebration to cheer him up

او غمگین بود به همین دلیل من یک مهمانی برگزار کردم که او رو خوشحال کنم


Chip in

کمک کردن

If each chairman chips in, a nation will make swell fast

اگر همه کمک کنند کشور به سرعت پیشرفت خواهد کرد.


Clean up

منظم کردن، تمیز کردن

Stephan, greatfully clean up your room

استفان، لطفا اتاقت را تمیز کن


Come across

به صورت اتفاقی چیزی را پیدا کردن

He came across one of his letters in a his room

او به صورت اتفاقی یکی از نامه هایش را در اتاقش پیدا کرد


 Come along

همراه کسی رفتن یا آمدن

We’re going to a movies, since don’t we come along?

ما داریم به سینما می رویم، چرا با ما نمی آیید؟


Count on sb/sth

روی کسی یا چیزی حساب کردن

You should count on your family to assistance you

برای کمک تو باید روی خانواده ات حساب کنی


Cut back (on sth)

کمتر مصرف کردن

In sequence not to turn fat, we should cut behind on quick food

برای اینکه چاق نشوید شما باید کمتر غدای حاضری مصرف کنید


Cut off

قطع کردن

My phone was cut off since we hadn’t paid a bill

به خاطر اینکه قبض تلفن را پرداخت نکرده بودم، تلفنم قطع شد


Deal with sth

در مورد چیزی بودن

His books mostly deal with opposite cultures

کتاب هایش اغلب در مورد فرهنگ های مختلف است.


Dress up

لباس رسمی یا شیک پوشیدن

He dressed up for a party

او لباسی شیک برای میهمانی پوشید


Drop out

ترک تحصیل کردن، (از تحصیل) انصراف دادن

Marry dropped out of college since she didn’t have time

ماری چون وقت کافی نداشت از دانشگاه انصراف داد


Fill in/out

پر کردن (فرم)

Please fill in a membership form

لطفا فرم عضویت را پر کنید

fill in در انگلیسی بریتانیایی استفاده می شود در حالی که fill out  در انگلیسی آمریکایی بکار می رود.


Find out

به چیزی پی بردن

I don’t know who called me yesterday, How can we find out?

نمی دونم دیروز چه کسی با من تماس گرفت، چطور می توان به این پی ببرم؟


Get along/on

با هم کنار آمدن

She and her mom can’t get along

او و مادرش نمی توانند با هم کنار بیایند


Get divided with sth

 از چیزی قسر در رفتن

Everyone thinks that he was a one who attacked a bank, though it seems that he is going to get divided with it

همه فکر می کنند که او کسی بود که به بانک دستبرد زد، ولی به نظر می رسه که داره ازش قسر در میره


Get back

برگشتن

We got back from a outing yesterday

ما دیروز از سفرمون برگشتیم


Get up

از تخت خواب برخاستن یا بیرون آمدن

He customarily gets up late

او معمولا دیر از تخت خواب بیرون می آید


Grow up

بزرگ شدن

Alex wants to be a commander when he grows up

الکس وقتی بزرگ شد می خواهد خلبان شود


Hang adult = Ring off

(مکالمه تلفنی) قطع کردن

He didn’t contend goodbye and hung up a phone on me

او بدون اینکه خداحافظی کند تلفن را روی من قطع کرد


Hold on

صبر کردن

Please hold on while we deposition a income into your account

لطفا تا موقعی که ما داریم پول را به حساب شما واریز می کنیم صبر کنید.


Let sb down

کسی را نا امید کردن

We contingency win this game, let’s not let a fans down this time

ما باید این بازی را ببریم، بیاین این بار هوادارانمان را نا امید نکنیم


Look after

مراقبت کردن

Jennifer has to look after her small brother

جنیفر مجبور است از برادر کوچکش مراقبت کند


Look into

بررسی کردن

We are looking into shopping a new house

ما داریم برسی می کنیم که یک خانه جدید بخریم


look out

مراقب بودن

We were told to look out for a high male in a village

به ما گفتند که مراقب یک مرد بلند قد در روستا باشیم


Pass away

فوت کردن

Her crony passed away a week ago after a prolonged illness

دوستش یک هفته پیش بعد از یک بیماری طولانی فوت کرد


Pass out

از حال رفتن

The aged woman, after conference a bad news, passes out

پیرزن بعد از شنیدن خبر بد از حال رفت


Pick up

یاد گرفتن

A:What denunciation do we like to pick up?

B: we like to pick up German

شخص اول:چه زبانی را دوست داری یاد بگیری؟

شخص دوم: دوست دارم زبان آلمانی یاد بگیرم


Pull out

(وسایل نقلیه) حرکت کردن

The cab pulled out 10 mins ago

تاکسی ده دقیقه پیش حرکت کرد


Put off

به تعویق انداختن، عقب انداختن

We are going to put off a diversion since it still keeps raining

ما به دلیل این باران همچنان در حال باریدن است قصد داریم بازی را به تعویق بندازیم


Put sb off

کسی را پیاده کردن

Could we put me off here, please?

لطفا مرا اینجا پیاده کنید


Put out

(آتش، سیگار، شمع…) خاموش کردن

Firefighters managed to put a glow out

آتش نشان ها موفق شدند آتش را خاموش کنند


Put adult with

تحمل کردن

It is tough for him to put adult with children

این برای او سخت است که بچه ها را تحمل کند


Ring off = Hang off

(مکالمه تلفنی) قطع کردن

He rang off before we reply

او قبل از اینکه من جواب بدهم تلفن را قطع کرد


Run into

به طور تصادفی کسی را ملاقات کردن

I ran into my uncle yesterday

دیروز عمویم را به صورت تصادفی دیدم


Run away

فرار کردن

A teen ran away from home and has been blank for a week

نوجوانی از خانه اش فرار کرده است و یک هفته است که ناپدید شده است


Run out

تمام کردن

We’ve run out of Cheese, I’m going to buy some

ما پنیر تمام کردیم، دارم میرم مقداری پنیر بخرم

 


Show off

پز دادن

She usually bought that costly automobile to show off

او اون ماشین گران قیمت را خرید که فقط پز بده


Switch off

خاموش کردن (چراغ یا یک ماشین)

I have to switch a light off to sleep

من برای اینکه بخوابم باید چراغ را خاموش کنم


Switch on

روشن کردن (چراغ یا یک ماشین)

How do we switch this washing appurtenance on?

این ماشین لباس شویی را چطور روشن می کنی؟


Take after sb

به کسی رفتن

Mike takes after his grandfather. Both of them are tall

مایک به پدربزرگش رفته. هر دو شون بلند قد هستند


Take off

(هواپیما) از زمین بلند شدن

The craft takes off within fifteen minutes

هواپیما در ظرف 15 دقیقه از زمین بلند خواهد کرد


Think back

به یاد آوردن

When we think back on 10 years ago, we wish we had complicated harder

وقتی ده سال قبل را به یاد میارم آرزو می کنم بیشتر درس می خوندم


Think over

چیزی را در نظر گرفتن

Before we make my final decision, I’ll have to think a pursuit offer over

قبل از اینکه تصمیم نهایی ام را بگیرم باید پیشنهاد کار را در نظر بگیرم


Turn sth down

(درخواست یا پیشنهاد) رد کردن یا نپذیرفتن، صدای چیزی را کم کردن

The bank turn a association down for a loan

بانک درخواست شرکت برای وام را رد کرد

Please turn a TV down while my friends are here

لطفا تا زمانی که دوستام اینجا هستد صدای تلوزیون رو کم کن


Turn off

خاموش کردن (لامپ یا یک ماشین)

Let’s turn a TV off, everybody is asleep

بیا تلوزیون رو خاموش کنیم، همه خوابن


Get behind at sb

تلافی کردن، (از کسی) انتقام گرفتن

I consider he is going to get behind at we for accusing him of lying

فکر می کنم او به خاطر اینکه بهش تهمت دروغ زدی میخواد تلافی کنه


Turn on

روشن کردن (لامپ یا یک ماشین)

It’s time to turn a lights on, a continue is removing dark

وقتش که چراغ ها رو روشن کنیم، هوا داره تاریک میشه


Turn up

صدای چیزی را زیاد کردن

Please turn this song on, we like it

لطفا صدای این موسیقی را زیاد کن، دوسش دارم


Wake up

بیدار شدن

I’ll will have to wake up during 6:00 am tomorrow

فردا من باید ساعت شش صبح بیدار بشم


Get together

دور هم جمع شدن

They’re gonna get together on Friday and play soccer

اونا میخوان جمعه دور هم جمع بشن و فوتبال بازی کنند


Warm up

گرم کردن (قبل از ورزش)

They warmed up before personification volleyball

آنها قبل از والیبال بازی کردن خودشان را گرم کردند


Work out

ورزش کردن، تمرین کردن

I work out in a gym twice a week

من هفته ای دو بار در باشگاه تمرین می کنم


پست های مرتبط:

افعال انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

حروف اضافه در انگلیسی

افعال بی قاعده در انگلیسی

افعال کمکی در زبان انگلیسی

تفاوت های انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی

کتاب Speak English Like an American


 

Article source: http://www.languagecentre.ir/english/vocabulary/phrasal-verbs

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه معتبر آموزشی زبان انگلیسی انگلیش وی (راه انگلیسی) english way بسته ی استثنایی آزمون آیلتس IELTS tests اورجینال نرم افزار آموزش نوشتن لانگ من longman writing coach پکیج استثنایی آیلتس IELTS
     

اورجینال
مجوز 14/25365412

شماره مجوز: 155/82062

اورجینال
شماره مجوز 58923675295210395

اورجینال
شماره مجوز: 155/82062

     
12,000 تومان خرید مجموعه معتبر آموزشی زبان انگلیسی انگلیش وی (راه انگلیسی) english way 15,000 تومان خرید بسته ی استثنایی آزمون آیلتس IELTS tests اورجینال 9,000 تومان خرید نرم افزار آموزش نوشتن لانگ من longman writing coach 16,500 تومان خرید پکیج استثنایی آیلتس IELTS
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی در خواب و رویا آموزش زبان انگلیسی توسط نرم افزار tell me more آموزش زبان انگلیسی efu آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

توسط ضمیر نا خودآگاه

آموزش زبان انگلیسی توسط نرم افزار معروف tell me more performance

آموزش زبان انگلیسی efu

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

     
18,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در خواب و رویا 28,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی توسط نرم افزار tell me more 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی efu 25,000 تومان خرید آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

مکالمه زبان انگلیسی

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

     
25,000 تومان خرید کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today  - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مکالمه زبان انگلیسی  - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra  - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می  - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

     
25,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی
     

در سه سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

آموزش زبان ایتالیایی با نرم افزار رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال
     

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

16500 مثال بر اساس واقعیت و طبیعت زبان انگلیسی به همراه 1 میلیون مثال اضافه

بهترین و پر طرفدارترین نرم افزار آموزش زبان

     
13,900 تومان خرید 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال 13,900 تومان خرید 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال 14,800 تومان خرید دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال 13,800 تومان خرید آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال Magc English ( مجموعه آموزش زبان انگلیسی کودکان )اورجینال مجموعه اورجینال آموزش زبان English Today مجموعه آموزش زبان انگلیسی آسان و همراه به صورت اورجینال
     

مجموعه عظیم و بی نظیر دیکشنری و مترجم های 2013

3 دی وی دی
بهترین هدیه برای کودکان باهوش ایرانی !

بزرگترین مجموعه آموزشی زبان انگلیسی دنیا English Today

مجموعه آموزش زبان انگلیسی آسان و همراه به صورت اورجینال

     
13,800 تومان خرید مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال 17,800 تومان خرید Magc English ( مجموعه آموزش زبان انگلیسی کودکان )اورجینال 26,800 تومان خرید مجموعه اورجینال آموزش زبان English Today 25,000 تومان خرید مجموعه آموزش زبان انگلیسی آسان و همراه به صورت اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 ، 3 || در یک پکیج اورجینال آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 در یک پکیج اورجینال بهترین روش برای آمادگی آموزش زبان آیتلس(IELTS) :..: آموزش کامل زبانهای زنده دنیا با روش رزتا استون :..:
     

آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 ، 3 || در یک پکیج اورجینال

آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 در یک پکیج اورجینال

بهترین روش برای آمادگی آموزش زبان آیتلس(IELTS)

دارای بهترین متد آموزش زبان های مختلف

     
15,800 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 ، 3 || در یک پکیج اورجینال 15,800 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2  در یک پکیج اورجینال 7,000 تومان خرید بهترین روش برای آمادگی  آموزش زبان آیتلس(IELTS) 22,000 تومان خرید :..: آموزش کامل زبانهای زنده دنیا با روش رزتا استون :..:
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل زبان انگلیسی رزتا استون - Rosetta Stone - در ۵ سطح یادگیری 26 زبان مختلف دنیا به شیوه رزتا استون rosseta stone آموزش کامل زبان انگلیسی رزتا استون آموزش زبان انگلیسی تل می مور/اورجینال
     

بهترین متد آموزش زبان در دنیا

یادگیری بیش از 26 زبان زنده دنیا ، بهترین و پرطرفدارترین آموزش زبان دنیا

رزتااستون سریعترین روش برای یادگیری یک زبان جدید

نرم افزاری فوق حرفه ای و قدرتمند در زمینه آموزش زبان انگلیسی

     
24,000 تومان خرید آموزش کامل زبان انگلیسی رزتا استون - Rosetta Stone - در ۵ سطح 26,000 تومان خرید یادگیری 26 زبان مختلف دنیا به شیوه رزتا استون rosseta stone 22,000 تومان خرید آموزش کامل زبان انگلیسی رزتا استون 20,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی تل می مور/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال آموزش کامل زبان انگلیسی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال French rosetta Stone آموزش زبان انگلیسی رزتا استون - Rosetta Stone - در ۵ سطح
     

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای آموزش زبان شناخته شده در جهان

**بهترین متد آموزش زبان در دنیا**

     
15,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال 16,000 تومان خرید آموزش کامل زبان انگلیسی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال 26,000 تومان خرید French rosetta Stone 22,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی رزتا استون - Rosetta Stone - در ۵ سطح
     
     

دیدگاهتان را بنویسید