فارسی‌گاه | پایگاه آموزشی و پژوهشی زبان فارسی

نوشته شده در موضوع خرید اینترنتی آموزش زبان در 10 سپتامبر 2017
بهروز صفرزاده

نشانه‌ی * (ستاره) برای واژه‌های قدیمی به کار رفته است.

 

آثم*:  گناه‌کار

عاصم*:  نگه‌دارنده؛  حافظ

 

آجل*:  آینده

عاجل:  سریع؛  فوری

 

آر:  واحد مساحت، برابر صد متر مربع

عار:  ننگ

 

آری:  بله

عاری:  خالی؛  فاقد

 

آذر:  سومین ماه پاییز

آزر:  عموی حضرت ابراهیم

 

آلی:  مربوط به ترکیبات کربن (شیمی)

عالی:  بسیار خوب

 

آمر:  امرکننده؛  دستوردهنده

عامر*:  آباد؛  آبادان

 

آمل*:  آرزومند

عامل:  فاکتور؛  کارگزار

 

ابا*:  آش؛  با؛  همراهِ

عبا:  نوعی بالاپوش

 

ابلغ*:  رساتر

ابلق:  سیاه و سفید

 

اثاث:  اثاثیه؛  لوازم منزل

اساس:  پایه؛  شالوده

 

اثم*:  گناه

اسم:  نام

 

اثیر:  مادۀ فرضی؛  کُرۀ آتش

اسیر:  گرفتار؛  دربند

عسیر*:  دشوار

عصیر*:  عصاره؛  افشره؛  شیره

 

ارز:  پول خارجی

ارض:  زمین؛  سرزمین

عرض:  پهنا

 

اُرس:  درخت سرو کوهی

عُرس*:  عروسی

 

ارش*:  غرامت؛  دیه

عرش:  آسمان

 

اریکه:  تخت؛  اورنگ

عریکه*:  سرشت؛  طبیعت؛  نهاد

 

ازهر*:  درخشان؛  روشن

اظهر:  آشکارتر

 

اسر*:  اسارت

عصر:  بعدازظهر؛  دوران

 

اقرب*:  نزدیک‌تر یا نزدیک‌ترین

عقرب:  کژدم

 

الغا:  لغو

القا:  در ذهن انداختن

 

الم*:  درد؛  رنج

عَلَم:  بیرق

 

الیم*:  دردناک

علیم*:  آگاه؛  دانا

 

امارت:  امیر بودن؛  امیری

عمارت:  ساختمان؛  بنا

 

اَمَد*:  انتها؛  پایان؛  غایت

عَمَد*:  نوعی قایق؛  کلک

 

امل*:  آرزو

عمل:  کار

 

انتساب:  نسبت دادن

انتصاب:  منصوب شدن یا کردن

 

اوان:  وقت؛  هنگام؛  دوره

عوان*:  پاس‌بان؛  شحنه

 

اَیار:  پنجمین ماه سُریانی

عیار:  درجه‌ی خلوص طلا

 

باغی*:  ظالم؛  سرکش؛  نافرمان

باقی:  پاینده؛  پایدار؛  بقیه

 

بحر*:  دریا

بهر*:  قسمت؛  بخش؛  نصیب

 

براعت:  برجسته و سرآمد بودن در علم و فضل

برائت:  پاک و بی‌گناه بودن

 

بست:  قطعه‌ی اتصال‌دهنده

بسط:  گسترش

 

بغل*:  قاطر؛  اَستر

بقل*:  سبزی؛  تره

 

تابع:  پیرو

طابع*:  طبع‌کننده؛  چاپ‌کننده

 

تأسف:  افسوس

تعسف*:  ستم؛  گم‌راهی؛  انحراف

 

تاغ*:  نوعی درخت یا درختچه

طاق:  سقف

 

تألم:  دردمندی؛  رنجوری؛  اندوه

تعلم:  آموختن؛  آموزش

 

تألیف:  نوشتن

تعلیف:  علف دادن؛  چراندن

 

تحدید:  محدودسازی

تهدید:  ترساندن

 

تحسین:  ستایش

تحصین*:  استوار کردن

 

تحکم:  زورگویی

تهکم*:  ریش‌خند؛  استهزا؛  تمسخر

 

تحلیل:  بررسی؛  آنالیز

تهلیل*:  لا اله الا الله گفتن

 

تحویل:  دادن

تهویل*:  ترساندن

 

تری:  خیسی؛  نم‌ناکی

طری*:  باطراوت؛  شاداب

 

تعذیر:  عذر آوردن؛  عذرآوری

تعزیر:  مجازات شرعی

 

تعویذ:  نظرقربانی؛  چشم‌ و نظر؛  حِرز

تعویض:  عوض کردن

 

تغلب*:  غلبه؛  چیرگی؛  استیلا

تقلب:  کار غیراخلاقی

 

تفریغ:  بودجه

تفریق:  منها کردن

 

تل:  پشته

طل*:  باران ریز

 

تور:  پارچه‌ی مشبک

طور*:  کوه

 

تین*:  انجیر

طین*:  گِل؛  خاک

 

ثبت:  نوشتن

سبت*:  شنبه‌ی یهودیان

 

ثَغر*:  مرز؛  سرحد

صَقر*:  پرنده‌ی شکاری

 

ثمر:  میوه؛  نتیجه

سمر*:  افسانه؛  قصه

 

ثمن:  بها

سمن*:  یاسمن

 

ثمین*:  گران‌قیمت؛  گران‌بها

سمین*:  چاق؛  فربه

 

ثنا:  ستایش

سنا:  گیاه دارویی

 

ثواب:  پاداش کار نیک

صواب:  درست؛  صحیح

 

ثوب*:  لباس؛  جامه

صوب*:  سمت؛  سو؛  طرف

 

جحد*:  انکار

جهد:  سعی؛  تلاش

 

جذر:  اصطلاح ریاضی

جزر:  مقابل مد

 

حادی*:  ساربانی که با آوازخوانی برای شترها آن‌ها را پیش می‌راند

هادی:  هدایت‌کننده؛  راه‌نما

 

حاکی:  حکایت‌کننده

هاکی:  نوعی ورزش

 

حال:  وضع روحی؛  اکنون

هال:  سرسرا

 

حائز:  به‌دست‌آورنده؛  دارا؛  واجد

حائض:  دچار حیض؛  پریود

 

حائل:  مانع

هائل*:  هولناک؛  ترسناک

 

حُبوب*:  جمعِ حَبّ؛  دانه‌ها؛  حبوبات

هُبوب*:  وزیدن؛  وزش

 

حِجر*:  آغوش؛  بغل

هجر*:  دوری؛  فراق؛  هجران

 

حذر:  پرهیز؛  دوری:  بر حذر داشتن

حضر:  اقامت در شهر:  در سفر و حضر

 

حراثت*:  کشاورزی؛  زراعت

حراست:  نگه‌بانی و مراقبت

 

حرس*:  نگه‌بانان؛  پاسبانان

هرس:  قطع شاخه‌های زائد درخت

 

حرم:  زیارت‌گاه

هَرَم*:  پیری؛  سال‌خوردگی

 

حرمان:  بی‌بهرگی و ناامیدی

هرمان:  نام مردانه‌ی اروپایی

 

حزم:  هوش‌یاری و دوراندیشی

هضم:  جذب غذا

 

حک:  کنده‌کاری

هک:  رخنه‌ی کامپیوتری

 

حمزه:  نام مردانه‌ی عربی

همزه:  واج ء

 

حور:  حوری

هور*:  خورشید

 

حوزه:  قلم‌رو؛  زمینه

حوضه:  کنار رودخانه

 

حول:  قدرت؛  نیرو

هول:  ترس؛  عجله؛  شتاب‌زدگی

 

حیات:  زندگی

حیاط:  محوطه

 

خار:  گیاه

خوار:  حقیر؛  بی‌ارزش

 

خاستن*:  برخاستن؛  بلند شدن

خواستن:  اراده کردن

 

خان:  ارباب

خوان*:  سفره

 

خبیث:  بدذات؛  بدجنس

خبیص*:  نوعی حلوا؛  آفروشه

 

خرده:  تکه؛  ریزه

خورده:  مأکول

 

خویش:  خود

خیش:  وسیله‌ی شخم‌زنی

 

داعی:  دعوت کننده

دایی:  برادر مادر

 

دغل:  حقه؛  فریب؛  کلک

دقل*:  خرمای خشک و نامرغوب

 

ذال:  نام حرف ذ

زال:  مبتلا به زالی؛  آلبینو

 

ذرع*:  واحد طول

زرع:  کشاورزی؛  زراعت

ضرع*:  پستان

 

ذَقَن*:  چانه؛  زنخ

زَغَن*:  نوعی پرنده‌ی شکاری

 

ذم:  نکوهش

ضم:  با ضمه تلفظ کردن

 

ذِمام*:  حق دوستی؛  حق نان و نمک

زمام:  افسار؛  مهار؛  اختیار

 

ذمیمه*:  نکوهیده؛  مذموم؛  ناپسند

ضمیمه:  پیوست

 

راح*:  شادمانی؛  نشاط؛  شراب

راه:  طریق؛  مسیر؛  جاده

 

رازی:  اهل ری

راضی:  خشنود

 

رسد*:  سهم؛  بهره

رصد:  ستاره‌بینی

 

زاری:  شیون

ضاری*:  شکاری (سگ)

 

زاهر*:  درخشان؛  تاب‌ناک

ظاهر:  آشکار؛  مقابل باطن

 

زخم:  جراحت

ضخم*:  ضخیم؛  ستبر

 

زریر*:  زردچوبه

ضریر*:  نابینا؛  کور

 

زَفَر*:  دهان

ظفر:  پیروزی

 

زمان:  وقت

ضمان*:  ضمانت؛  تعهد

 

زمین:  خاک؛  ارض

ضمین*:  ضامن

 

زهر:  سم

ظَهر:  پشت

 

زیف*:  پول تقلبی

ضیف*:  مهمان

 

ساعد:  دست

صاعد*:  صعودکننده؛  بالارونده

 

سائقه:  انگیزه

صاعقه:  آذرخش

 

سَبّ*:  دشنام دادن

صَبّ*:  فروریختن؛  فروباریدن

 

سبا:  شهری در عربستان قدیم

صبا:  نسیم خنک

 

ستر*:  پوشاندن

سطر:  خط نوشته

 

ستور*:  چهارپا

سطور:  سطرها

 

ستوه:  به ستوه آمدن/ آوردن

سطوح:  سطح‌ها

 

سحابی:  ابرواره (نجوم)

صحابی:  هریک از صحابه‌ی پیغمبر

 

سحر:  بامداد

سهر*:  شب‌زنده‌داری

 

سد:  آب‌بند

صد:  عدد ۱۰۰

 

سِرف:  رعیت

صِرف:  محض؛  مطلق

 

سُرّه*:  ناف

صُرّه*:  کیسه‌ی پول؛  همیان

 

سریر*:  تخت؛  اورنگ

صریر*:  صدای قلم‌نی هنگام نوشتن

 

سُعال*:  سرفه

سؤال:  پرسش

 

سعود*:  سعادت

صعود:  بالا رفتن

 

سفر:  مسافرت

صَفَر:  دومین ماه قمری

 

سِفر:  هریک از کتاب‌های تورات

صفر:  عدد ۰

 

سفیر:  فرستاده

صفیر:  صدای گلوله

 

سلب:  گرفتن

صلب*:  مصلوب کردن

 

سَلَف:  پیشین؛  سابق

صَلَف*:  غرور؛  کبر

 

سُوت:  واحد وزن، برابر یک‌هزارم گِرم

سُوط*:  شلاق؛  تازیانه

صوت:  صدا؛  آوا

 

سور:  مهمانی به مناسبت رویدادی خوب و خوش حال کننده

صور:  شیپور

 

سهو:  اشتباه؛  خطا

صحو*:  هشیاری

 

سیف*:  شمشیر

صیف*:  تابستان

 

شاتر:  دریچه‌ی دوربین

شاطر:  نانوا

 

شبح:  سایه‌ی موهوم

شَبَه*:  شباهت

 

شَحم*:  پیه؛  چربی

شَهم*:  زرنگ؛  چابک

 

شست:  انگشت

شصت:  عدد ۶۰

 

ضنین*:  خسیس؛  بخیل

ظنین:  بدگمان

 

عزم:  اراده؛  خواست

عظم*:  استخوان

 

غادر*:  خائن؛  بی‌وفا

قادر:  توانا

 

غار:  شکاف بزرگ عمیق در کوه

قار*:  قیر

 

غازی*:  جنگ‌جو؛  معرکه‌گیر

قاضی:  داور

 

غالب:  چیره

قالب:  ظرف

 

غالی*:  غلوکننده؛  مبالغه‌کننده

قالی:  فرش

 

غَثّ*:  لاغر

قَصّ*:  جناغ

 

غدر*:  مکر؛  حیله؛  خیانت؛  بی‌وفایی

قدر:  مقدار؛  ارزش

 

غدیر:  آب‌گیر؛  برکه:  عید غدیر خُم

قدیر*:  قادر؛  توانا

 

غذا:  خوراک

غزا*:  جنگ در راه خدا

قضا:  تقدیر؛  قضاوت

 

غرابت:  دوری از ذهن

قرابت:  نزدیکی؛  خویشاوندی

 

غرار*:  فریب‌خوردگی؛  فریفتگی

قرار:  تصمیم

 

غربت:  دوری از وطن

قربت:  نزدیکی به خدا؛  تقرب

 

غرغره:  آب در دهن گرداندن برای شست‌وشو

قرقره:  استوانه‌ای که دور آن نخ یا سیم می‌پیچند

 

غُرّه*:  اولین روز ماه قمری

قُرّه*:  روشنی؛  نور

 

غریب:  دور از ذهن؛  عجیب

قریب:  نزدیک

 

غصب:  تصرف عدوانی

قسب*:  نوعی خرمای خشک و زرد

 

غلیل*:  تشنه

قلیل:  کم؛  اندک

 

غواص:  آب‌باز

قواس*:  کمان‌ساز

 

غوث*:  فریادرس

قوس:  کمان

 

غوی*:  گم‌راه و سرگشته

قوی:  نیرومند

 

غیاث*:  فریادرس

قیاس:  مقایسه

 

فارغ:  آسوده

فارق:  جداکننده

 

فائز*:  رستگار

فائض*:  فیض‌رسان

 

فترت:  دوره ی رکود، تعطیلی، یا ضعف

فطرت:  سرشت؛  طبیعت

 

فحم*:  زغال

فهم:  درک

 

فراغ:  آسودگی

فراق:  دوری؛  جدایی

 

قاسم*:  تقسیم‌کننده

قاصم*:  درهم‌شکننده؛  نابودکننده

 

قاسی*:  سنگ‌دل

قاصی*:  دور

 

قسر*:  اجبار؛  جبر

قصر:  کاخ

 

قنوت:  دعای نماز

قنوط*:  ناامیدی؛  یأس

 

– گذار:  بمب‌گذار، بنیان‌گذار، قانون‌گذار

– گزار:  سپاس‌گزار، کارگزار، نمازگزار

 

مأثور*:  نقل‌شده؛  منقول

مأسور*:  اسیر؛  گرفتار

معسور*:  دچار عُسرت؛  دچار سختی

 

ماحی*:  محوکننده

ماهی:  آب‌زی معروف

 

مأمور:  فرستاده

معمور*:  آباد؛  آبادان

 

مأمول*:  خواسته؛  آرزو

معمول:  رایج؛  متداول

 

متبوع:  پیروی‌شده

مطبوع:  دل‌پذیر

 

محجور:  کسی که به‌علت بی‌عقلی یا نابالغی حق تصرف در اموال خود را ندارد

مهجور:  نامستعمل و دور از ذهن

 

محذور:  مانع؛  مشکل؛  گرفتاری

محظور*:  ممنوع؛  حرام

 

محراب:  جایگاه پیش نماز در مسجد

مهراب:  پدر رودابه (مادر رستم) در شاهنامه

 

مُحَیّا*:  چهره؛  صورت

مهیّا:  آماده؛  فراهم

 

مذموم:  نکوهیده؛  ناپسند

مضموم:  دارای ضمه

 

مرئی:  قابل رؤیت

مرعی:  رعایت‌شده

 

مُزارع*:  زارع؛  کشاورز

مضارع:  فعل زمان حال (دستورزبان)

 

مسارعت*:  شتافتن؛  شتاب

مصارعت*:  کُشتی گرفتن

 

مستور:  پوشیده؛  پنهان

مسطور:  نوشته‌شده

 

مسلوب:  سلب‌شده

مصلوب:  به‌صلیب‌کشیده

 

مغلوب:  شکست‌خورده؛  مقهور

مقلوب:  وارونه

 

مُغنّی:  آوازخوان؛  خواننده؛  خُنیاگر

مُقنّی:  کسی که چاه یا قنات می کَند؛  چاهکن

 

مفروز:  تفکیک‌شده (مِلک)

مفروض:  فرض‌شده؛  فرضی

 

منثور:  به‌نثر

منصور*:  پیروز

 

منسوب:  نسبت‌داده‌شده

منصوب:  گماشته

 

ناثر*:  نثرنویس؛  نویسنده

ناصر*:  کمک‌کننده؛  یاری‌دهنده

 

ناضر*:  شاد؛  شاداب

ناظر:  بیننده؛  نظارت‌کننده

 

نثر:  مقابل نظم (شعر)

نسر*:  کرکس؛  لاشخور

نصر*:  یاری و پیروزی

 

نحر*:  ذبح شتر

نهر:  رود

 

نذیر*:  بیم‌دهنده؛  ترساننده

نظیر:  مانند

 

نسّاب*:  نسب‌شناس

نصّاب:  متخصص نصب؛  نصب‌کننده

 

نسل:  گروه انسان‌های هم‌دوره

نصل*:  پیکان؛  نیزه

 

نسیب:  ابیات عاشقانه‌ی آغاز قصیده

نصیب:  بهره؛  سهم؛  قسمت

 

نغز:  خوش‌آیند؛  دل‌نشین

نقض:  شکستن

 

نواحی:  جمعِ ناحیه؛  مناطق

نواهی*:  جمعِ ناهیه؛  کارهای ممنوع یا حرام:  اوامر و نواهی شرع

 

وتر:  اصطلاح هندسی

وَطَر*:  نیاز؛  حاجت

 

وَثَن*:  بت؛  صنم

وَسَن*:  خواب سبک؛  چرت

 

وَسمَت*:  نشانه؛  لکه

وَصمَت*:  عیب؛  نقص؛  ننگ؛  عار

Article source: http://www.farsigah.com/

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه معتبر آموزشی زبان انگلیسی انگلیش وی (راه انگلیسی) english way بسته ی استثنایی آزمون آیلتس IELTS tests اورجینال نرم افزار آموزش نوشتن لانگ من longman writing coach پکیج استثنایی آیلتس IELTS
     

اورجینال
مجوز 14/25365412

شماره مجوز: 155/82062

اورجینال
شماره مجوز 58923675295210395

اورجینال
شماره مجوز: 155/82062

     
12,000 تومان خرید مجموعه معتبر آموزشی زبان انگلیسی انگلیش وی (راه انگلیسی) english way 15,000 تومان خرید بسته ی استثنایی آزمون آیلتس IELTS tests اورجینال 9,000 تومان خرید نرم افزار آموزش نوشتن لانگ من longman writing coach 16,500 تومان خرید پکیج استثنایی آیلتس IELTS
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی در خواب و رویا آموزش زبان انگلیسی توسط نرم افزار tell me more آموزش زبان انگلیسی efu آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

توسط ضمیر نا خودآگاه

آموزش زبان انگلیسی توسط نرم افزار معروف tell me more performance

آموزش زبان انگلیسی efu

بهترین هدیه برای خردسالان استفاده از کارتون با شرکت شخصیت های محبوب کارتونی

     
18,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در خواب و رویا 28,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی توسط نرم افزار tell me more 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی efu 25,000 تومان خرید آموزش زبان کودکان اورجینال Magic English- جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مکالمه زبان انگلیسی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra - جدید و دارای گارانتی - اورجینال Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today

مکالمه زبان انگلیسی

سریال آموزش زبان EXTR@-TV

آموزش زبان انگلیسی به شیوه فالو می

     
25,000 تومان خرید کامل ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی English Today  - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مکالمه زبان انگلیسی  - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه سریال آموزش زبان انگلیسی اکسترا Extra  - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید Follow Me Learning - آموزش زبان انگلیسی فالو می  - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی
     

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

پکیج حرفه ای آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه- اورجینال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

     
25,000 تومان خرید جدیدترین مجموعه آموزش کامل زبان انگلیسی در خواب - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی در 210 جلسه - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی سطح 1و2 به روش کانون زبان ایران- جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی
     

در سه سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

آموزش زبان ایتالیایی با نرم افزار رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

در پنج سطح آموزشی
به همراه تمامی و جدیدترین نسخه های رزتا استون

     
25,000 تومان خرید آموزش زبان لاتین رزتا استون - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید Rosetta Stone Italian - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان ایتالیایی رزتا استون - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش با تلفظ - جدید و دارای گارانتی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال
     

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

کتاب 504 واژه ی کاملا ضروری بهمراه فایل های صوتی به زبان فارسی و انگلیسی

16500 مثال بر اساس واقعیت و طبیعت زبان انگلیسی به همراه 1 میلیون مثال اضافه

بهترین و پر طرفدارترین نرم افزار آموزش زبان

     
13,900 تومان خرید 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال 13,900 تومان خرید 504 واژه ی ضروری انگلیسی/اورجینال 14,800 تومان خرید دیکشنری لانگمن 5 LONGMAN / اورجینال 13,800 تومان خرید آموزش زبان عربی رزتا استون / اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال Magc English ( مجموعه آموزش زبان انگلیسی کودکان )اورجینال مجموعه اورجینال آموزش زبان English Today مجموعه آموزش زبان انگلیسی آسان و همراه به صورت اورجینال
     

مجموعه عظیم و بی نظیر دیکشنری و مترجم های 2013

3 دی وی دی
بهترین هدیه برای کودکان باهوش ایرانی !

بزرگترین مجموعه آموزشی زبان انگلیسی دنیا English Today

مجموعه آموزش زبان انگلیسی آسان و همراه به صورت اورجینال

     
13,800 تومان خرید مجموعه دیکشنری ها + نارسیس / اورجینال 17,800 تومان خرید Magc English ( مجموعه آموزش زبان انگلیسی کودکان )اورجینال 26,800 تومان خرید مجموعه اورجینال آموزش زبان English Today 25,000 تومان خرید مجموعه آموزش زبان انگلیسی آسان و همراه به صورت اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 ، 3 || در یک پکیج اورجینال آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 در یک پکیج اورجینال بهترین روش برای آمادگی آموزش زبان آیتلس(IELTS) :..: آموزش کامل زبانهای زنده دنیا با روش رزتا استون :..:
     

آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 ، 3 || در یک پکیج اورجینال

آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 در یک پکیج اورجینال

بهترین روش برای آمادگی آموزش زبان آیتلس(IELTS)

دارای بهترین متد آموزش زبان های مختلف

     
15,800 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2 ، 3 || در یک پکیج اورجینال 15,800 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی نصرت 1 ، 2  در یک پکیج اورجینال 7,000 تومان خرید بهترین روش برای آمادگی  آموزش زبان آیتلس(IELTS) 22,000 تومان خرید :..: آموزش کامل زبانهای زنده دنیا با روش رزتا استون :..:
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل زبان انگلیسی رزتا استون - Rosetta Stone - در ۵ سطح یادگیری 26 زبان مختلف دنیا به شیوه رزتا استون rosseta stone آموزش کامل زبان انگلیسی رزتا استون آموزش زبان انگلیسی تل می مور/اورجینال
     

بهترین متد آموزش زبان در دنیا

یادگیری بیش از 26 زبان زنده دنیا ، بهترین و پرطرفدارترین آموزش زبان دنیا

رزتااستون سریعترین روش برای یادگیری یک زبان جدید

نرم افزاری فوق حرفه ای و قدرتمند در زمینه آموزش زبان انگلیسی

     
24,000 تومان خرید آموزش کامل زبان انگلیسی رزتا استون - Rosetta Stone - در ۵ سطح 26,000 تومان خرید یادگیری 26 زبان مختلف دنیا به شیوه رزتا استون rosseta stone 22,000 تومان خرید آموزش کامل زبان انگلیسی رزتا استون 20,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی تل می مور/اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال آموزش کامل زبان انگلیسی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال French rosetta Stone آموزش زبان انگلیسی رزتا استون - Rosetta Stone - در ۵ سطح
     

آلفابلاک یک برنامه تلویزیونی برای کودکان در سنین بین2تا 6 سال

کانون زبان ایران یک نهاد پیشرو و معتبر در آموزش زبان های خارجی

یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای آموزش زبان شناخته شده در جهان

**بهترین متد آموزش زبان در دنیا**

     
15,000 تومان خرید نرم افزار آموزش کامل الفبای انگلیسی (ویژه کودکان 2 تا 6 سال) - اورجینال 16,000 تومان خرید آموزش کامل زبان انگلیسی به شیوه کانون زبان ایران - اورجینال 26,000 تومان خرید French rosetta Stone 22,000 تومان خرید آموزش زبان انگلیسی رزتا استون - Rosetta Stone - در ۵ سطح
     
     

دیدگاهتان را بنویسید